Rechts­ge­bie­te


  • Arbeits­recht (RAin She­qi­ri)
  • Erbrecht (RA Hohl)
  • Fami­li­en­recht ( RA Hohl)
  • Miet- und Woh­nungs­ei­gen­tums­recht (RAin She­qi­ri)
  • Ver­kehrs­recht (RA Hohl)
  • Ver­si­che­rungs­recht (RA Hohl, RAin She­qi­ri)
  • Ver­trags­recht (RAin She­qi­ri)
  • Zivil­recht all­ge­mein, ins­bes. Beglei­tung bei Abschluss, Abwick­lung und Rück­ab­wick­lung von Ver­trä­gen sowie Bera­tung bei sons­ti­gen zivil­recht­li­chen Anlie­gen (RAin She­qi­ri)